Сертифициране
на строителни продукти

Оценяване на съответствие с Европейска техническа директива “Строителни продукти” 89/106/ЕЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти към “Ен Джи Ен” ООД гр. Хасково оправомощен да извършва сертификация на строителни продукти и на системи за производствен контрол:

 • Разрешение CPD – 07 – NB1888 / 12.10.2007 от МРРБ и потвърдена нотификация от Европейската комисия с идентификационен № 1888

Групи продукти, чието съответствие сме оправомощени да оценяваме:

 • Строителна вар
 • Цимент
 • Строителни разтвори, произведени в заводски условия, проектирани за зидария и доставяни като суха смес или готов разтвор
 • Тухли и блокове за зидария, плътни или с кухини, със или без топлоизолация
 • Битумни смеси
 • Предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон, от бетон с леки добавъчни материали и от автоклавен газобетон
 • Добавъчни материали

Оценяване на съответствие с Европейска техническа директива “Строителни продукти” 89/106/ЕЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Лицето за оценяване съответствието на строителни продукти към “Ен Джи Ен” ООД гр. Хасково оправомощен да извършва сертификация на строителни продукти и на системи за производствен контрол:

 • Разрешение РОССП – 05 / 12.11.2007 от МРРБ по чл. 52, ал. 2 от НСИСОССП

Групи продукти, чието съответствие сме оправомощени да оценяваме:

 • Бетон, изготвен в заводски условия
 • Армировка за стоманобетон-ни конструкции
 • Полимерни тръби и фасонни части за вода, предназначена за човешко потребление

– За контакти –

Хасково 6300 / бул.„Освобождение“ / Комплекс NJN

+359 38 585804

njn.ood@gmail.com