Сертифициране
на системи

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 е международен стандарт за системи за управление на качеството, които могат да бъдат използвани във всяка компания във всяка индустрия.

Стандартът се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:

 • насоченост към клиента
 • лидерство
 • приобщаване на, хората работещи в организацията
 • процесен подход
 • системен подход на управление
 • непрекъсната подобрение
 • вземане на решения, основано на факти
 • взаимоигодни отношения с доставчиците

Какво в ISO 14001?

 • В основата на стандарта лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата. Стандартът има същата структура и носи идеята за непрекъснато подобряване, характерни за ISO 9001.
 • Организации от всякакъв вид проявяват нарастваща загриженост за постигане и демонстриране на стабилна система по опазване на околната среда чрез контролиране на влиянието от техните действия, продукти или услуги върху околната среда, като взимат предвид политиката и целите си по опазване на околната среда. Те извършват това в контекста на все по-строгите законови разпоредби в тази област, развитието на околната среда, както и общата грижа на заинтересованите страни по въпросите на опазването на околната среда, включително на устойчивото развитие.
 • Стандартът определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Предимства

 • Сертифицираните Системи за управление на околната среда минимизират риска от екологични инциденти. Това създава условия за по-ниски застрахователни премии, осигуряване на по-високо доверие у инвеститорите, стабилно присъствие на европейския и световен пазар.
 • Висшето ръководство на организацията отделя голямо внимание към процесите, дейностите, материалите и продуктите, които се използват. Осигурява сигурност, че организацията знае и спазва законовите изисквания, относно околната среда. Ангажира всички нива в организацията чрез поставяне на цели и очаквани резултати и делегиране на отговорности.
 • Чрез сертификацията по ISO 14001 ние доказваме и демонстрираме своята отговорност за запазване на околната среда за нашите деца. Наблюдението и измерването на основните характеристики помага на висшето ръководство да работи по-ефективно. Ефективният контрол и действията обуславят развитието на фирмата. Провежданият преглед от ръководството осигурява нужната информация на висшето ръководство относно дейността на фирмата.
 • Намаляването на отпадъците и подобрения контрол върху суровините и енергията води до по-малки режийни разходи и съответно увеличава печалбата. Подобрява се оперативната дейност чрез анализ на оперативните процеси.
 • Сертифицирането по ISO 14001 се препоръчва от регулаторните органи като средство за предотвратяване на замърсяването на околната среда. Чрез повишаване на личното съзнание и изискването за комуникация с властите, в случай на възникнал проблем, се намалява рискът от подвеждане под отговорност.

Какво е BS OHSAS 18001?

 • BS OHSAS 18001е британски стандарт, който заменя спецификацията OHSAS 18001:1999. BS OHSAS 18001 е стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.
 • Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001.
 • Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти.
 • Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.
 • Може да се прилага от всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение на здравето и безопасността, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези към които е насочена дейността й.

Предимства

 • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа.
 • Подпомага спазването на законовите задължения за безопасност на труда.
 • Подобрява културата на безопасен труд в организацията.
 • Намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността
  на труда.
 • Подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.
Какво е ISO 39001?
 • Определя изискванията към системата за управление на безопасността на пътното движение като за целта се разработват политика, цели и планове за действие;
 • Този международен стандарт е приложим за всяка организация, която желае да подобри резултатите по отношение на пътното движение и неговото управление;
 • ISO 39001 не е предназначен да определя техническите и качествени изисквания на транспортните продукти и услуги;
 • Стандартът няма за цел създаване на еднообразие в структурата на системата за управление на безопасност на пътното движение;
 • Стандартът поддържа организацията в усилията й за насърчаване на участниците в пътното движение за спазване на закона.
Предиства:
 • Допринася за подобряване на корпоративния имидж на международно ниво и демонстрира надеждност в сферата на транспорта;
 • Заявяване на отговорно отношение към проблемите с безопасността по пътищата и спечелване на обществения и партньорки интерес;
 • Покриване на изисквания на международни партньори съблюдаващи споделената отговорност;
 • Конкурентно предимство с възможност за достигане до нови корпоративни клиенти.

– За контакти –

Хасково 6300 / бул.„Освобождение“ / Комплекс NJN

+359 38 585804

njn.ood@gmail.com