Сертифициране
на продукти в доброволната сфера
  • Хранителни суровини и продукти
  • Вина, спиртни напитки, пиво
  • Дървесина – суровини, материали и изделия. Хартия и хартиени изделия
  • Текстилни и шевни суровини и изделия
  • Металургия – суровини, материали и изделия
  • Силикатни материали и продукти (стъкла, керамика, огнеупорни материали и др.)
  • Полимерни и каучукови материали
  • Опаковки. Материали и изделия в контакт с продукти.

– За контакти –

Хасково 6300 / бул.„Освобождение“ / Комплекс NJN

+359 38 585804

njn.ood@gmail.com